Nama Nama Surga dan Neraka Beserta Calon Penghuninya

Nama Nama Surga dan Neraka Beserta Calon Penghuninya

Nama- nama Surga dan Neraka – Selama ini kita sudah mengenal tentang beberapa nama nama surga dan neraka seperti surga firdaus dan neraka jahannam namun selain kedua nama surga dan neraka itu ada beberapa nama nama surga dan neraka yang memang telah Allah ciptakan sebagai tempat kembalinya  makhluk  berdasarkan tingkatan amal baik buruknya semasa hidup di dunia.


nama nama surga dan neraka
sunnah4life.com

Adanya surga dan neraka tidak hanya diketahui orang- orang islam saja, agama selain islam pun meyakini bahwasanya surga adalah tempat yang didalamnya terdapat banyak keindahan sedangkan neraka adalah tempat yang dipenuhi dengan siksaan.

Namun adanya surga hanya diperuntukan untuk orang yang muslim saja sedangkan tempatnya orang yang kufur adalah neraka.

Sebelum membahas tentang beberapa nama nama surga dan neraka alangkah lebih baiknya lagi kita ketahui secara mendalam tentang gambaran surga dan neraka atau pengertian dari surga dan neraka.


Pengertian Surga dan Neraka


nana nama surga dan neraka
dreamprophecy.blogspot.com

Kata “surga” merukapakan bahasa sansakerta, suarga yang berasal dari suku kata suar dan ga. Suara berarti cahaya dan ga artinya perjalanan.

Dengan demikian, pada mulanya surga dapat diartikan perjalanan ke dunia dengan penuh cahaya di dalamnya. Pengertian ini terdapat dalam ajaran Hindu dan Budha.

Bagaimana dengan pengertian surga dan neraka dalam ajaran islam?

Sebenarnya surga dan neraka merupakan arti dari kata dalam bahasa arab yaitu Jannah dan Nar dalam Al- qur’an penggambaran jannah sebagai surga dan nar sebagai neraka ini dianggap paling tepat, tentunya menurut pendapat para penerjemahnya.

Surga adalah sebuah tempat kekal yang diperuntukan bagi hamba- hamba Allah Swt yang beriman dan melakukan amal soleh semasa hidup di dunia.

Sebuah tempat yang memberikan beragam kenikmatan yang belum pernah dirasakan semasa hidup di dunia dan sebagai balasan terhadap jerih payah melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya.

Sedangkan Neraka adalah sebuah tempat yang di dalamnya terdapat banyak siksaan dan ini diperuntuka bagi makhlukNya yang selama hidup di dunia berbuat ingkar terhadap Allah Swt.

Semoga kita termasuk golongan orang- orang yang dapat merasakan berbagai kenikmatan yang ada dalam surga dan dijauhkan dari siksaan api neraka.

Amiin.

Itulah kiranya sedikit pembahasan tentang pengertian dari surga dan neraka, bila ingin mengetahui pengertian dari surga dan neraka beserta ayat al- qur’an dan hadis yang menerangkan penjelasannya bisa Oncomers semua kunjungi website ini buletin.muslim.or.id


Nama nama Surga | Gambaran Surga | Calon Penghuninya


nama nama surga dan neraka
bukatopengmu.com

Nama nama surga yang sering kita dengar adalah surga firdaus, namun ternyata nama nama surga ini bukan hanya surga firdau saja total  ada 8 lagi nama surga dari keseluruhan nama nama surga yang telah diriwayatkan oleh para Ulama dalam berbagai kitabnya.

Dan berikut rincian nama- nama surga, bagian- bagian surga beserta dalil dan penjelasannya

Nama nama surga yang sering kita dengar adalah surga firdaus, namun ternyata nama nama surga ini bukan hanya surga firdau saja total  ada 8 lagi nama surga dari keseluruhan nama nama surga yang telah diriwayatkan oleh para Ulama dalam berbagai kitabnya.

Dan berikut rincian nama- nama surga beserta dalil dan penjelasannya


1. Darussalam (السَّلامِ دَارُ)

aya alquran tentang nama nama surga

 Sebagian para Ulama mengatakan, Surga dinamai dengan Darussalam dikarenakan surga adalah sebuah tempat yang didalamnya tidak terdapat hal- hal yang kotor, hal yang  membahayakan dan hal- hal yang tidak disukai”.

Terdapat pula para Ulama yang mengartikan Darussalam sebagai Darullah, karena As- Salam termasuk kedalam salah satu Asma Allah.


2. Jannah Khuld (جَنَّةُ الْخُلْدِ) 

aya alquran tentang nama nama surga

Secara bahasa, huruf kha, lam, dal yang ada pada kata khuld merupakan satu asal ( akar kata) yang menunjukan makna tetap dan terus menerus. Sehingga para Ulama mengartikan Khuld adalah dengan terus menerus ada( Kekal). Akan tetapi, Khuld ( Surga) yang dimaksud ini mempunyai makna kekalnya suatu dalam keadaan seperti apa adanya ( semula), tanpa terdapat hal hal yang dapat merusaknya.

Surga disebut dengan nama ini juga dikarenakan semua penduduk yang ada di dalam surga itu kekal, tidak akan berpindah posisi ke tempat lainnya lagi, dan juga tidak lagi mencari- cari tempat lain selain surga yang telah Allah ridha untuk mereka tempati.

Baca Juga   Kupas Tuntas Sejarah Islam Indonesia Lengkap

3. Jannatul Ma’wa (جَنَّةُ الْمَأْوَى)

aya alquran tentang nama nama surga

Menurut bahasa, kata ma’wa merupakan bentuk mashdar dari kata awaa ya’wi yang artinya adalah tempat sesuatu untuk didiami pada waktu malam atau siang hari.

Dari ayat yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa Jannatul Ma’wa merupakan salah satu nama surga, yaitu sebagai tempat tinggal bagi mereka yang selama hidup di dunia telah menahan hawa nafsunya dan takut terhadap Allah Swt.


4. Jannatu Adn (جَنَّاتِ عَدْنٍ)

aya alquran tentang nama nama surga

Secara bahasa, arti dari kata and disebut sebagai iqamah wan dawam. Yang artinya, menunjukan makna berdiam ( bermukim) atau tinggal untuk selama- lamanya. Jannatu And berarti kebun- kebun abadi dan sebuah tempat tinggal yang tidak satu orangpun ingin keluar darinya, sebab mereka ingin tetap tinggal dan selalu menetap di dalamnya.

Jannatu ‘Adn juga banyak digunakan sebagai sebutan bagi sebagian besar surga. Asal kata ini juga menunjukan bahwa seluruh bagian surga itu pada hakikatnya Jannatu ‘And, karena semuanya telah diambil dari makna berdiam dan tinggal secara terus menerus.


5. Jannatun Na’im (جَنَّاتُ النَّعِيمِ)

aya alquran tentang nama nama surga

Jannatunnaiem dapat dijadikan juga sebutan yang melingkupi semua surga. Sebab, ia mencakup seluruh nikmat yang ada didalam surga, dari mulai nikmat makanan, minuman, wewangian, tempat tinggal, pemandangan dan berbagai nikmat dzahir dan juga bathin.


6. Maq’adu Shidq (مَقْعَدِ صِدْقٍ)

aya alquran tentang nama nama surga


7. Qadama Shidq (قَدَمَ صِدْقٍ)

aya alquran tentang nama nama surga


8. Al- Maqamul Amin (مَقَامٍ أَمِينٍ)

aya alquran tentang nama nama surga

 


9. Darul Muqomah (دَارَ الْمُقَامَةِ)darul-muqomah

Pembahasan lainnya :

– Nama- nama Al- Qur’an dan Artinya Lengkap
– Kumpulan Riyadhoh Pesantren Miftahul Huda 
– Amalan Malam Jumat Sesuai Sunnah

Nama- Nama Neraka | Gambaran Neraka | Calon Penghuni Neraka


nama nama neraka
google.com

Dalam kitab suci Al- Quran kata neraka sering disebutkan dan jumlahnya sangat banyak sekali. Dalam bahasa arab neraka disebut dengan naar.

Tempat in menurut keyakinan umat islam adalah sebuah tempat yang diperuntukan bagi golongan manusia dan jin yang semasa hidup di alam dunia membangkang terhadap syariat yang telah  Allah Swt tetapkan dan mengingkari risalah yang telah disampaikan para nabi dan rasul.

Siapapun orang yang nantinya dimasukan kedalam neraka, dia tidak akan keluar darinya. Karena pintu neraka berdiri kukuh dan tertutup rapat. Itu merupakan sebuah penjara bagi mereka yang telah menganggap remeh akan berita tentang pengadilan pada hari akhirat.

Ada juga orang- orang yang terakhir masuk surga, mereka itulah yang selama yang beriman namun selama hidup di dunianya selalu mengerjakan berbagai dosa dan tidak mentaati berbagai perintah-Nya

Di dalam Al- Qur’an disebutkan yang menjadi bahan bakar neraka adalah dari manusia dan juga batu.

Nama nama surga dan Neraka

1. Neraka Hawiyah

Neraka hawiyah diperuntukan bagi orang- orang yang ringan timbangan amalnya, adalah orang orang yang semasa hidup di dunia mengerjakan kebaikan serta bercampur dengan keburukan. Orang muslim laki- laki maupun wanita yang dalam melakukan amal perbuatan sehari- harinya tidak sesuai dengan ajaran syariat islam.

Mereka ini adalah orang- orang yang tidak mau menerima adanya syari’at islam, tidak mau memakai jilbab ( bagi perempuan), memakai emas dan sutra ( bagi laki-laki), mencari rejeki dengan cara yang tidak halal, memakan riba dan lain sebagainya.

Orang- orang calon penghuni nereka hawiyah diterangkan pada salah satu ayat al- Quran surat ( Al- Qori’ah ayat 8-11).

2. Neraka Jahim

Neraka jahim adalah neraka yang diperuntukan bagi orang- orang yang musyrik atau orang- orang yang menekutukan Allah, maka apa yang mereka sembah selama hidup di dunia akan datang dengan maksud untuk menyiksa orang tersebut.

Orang yang menjadikan patung sapi ( Hindu) maka hewan sesembahannya itu akan menyiksa orang tersebut. Dan demikian selanjutnya

Baca Juga   Nama nama Al- Qur' an dan artinya Lengkap

Syirik disebut sebagai dosa yang paling besar menurut Allah Swt. Syirik adalah menyekutukan Allah atau beranggapan ada makhluk yang lebih hebat dan berkuasa selain Allah Swt.

Dalam Al-Qur’an terdapat pada surah (As-Syu’araa, ayat 91), (Asy-Syu’ara’) dan (Surah As-Saffat)


3. Neraka Saqar

Neraka Saqar ialah tempat yang Allah telah sediakan bagi orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang telah mendustakan (tidak mentaati) perintah Allah dan RasulNya.

Mereka sebetulnya mengetahui bahwa Allah Swt sudah menentukan hukum Islam melalui perantara Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, tetapi mereka meremehkan syariat (hukum) Islam tersebut. Maka dibakar dalam siksa api adalah hukuman untuk mereka.

Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surah (Al-Muddatsir ayat 26-27, 42)


4. Neraka Lazza 

neraka yang bergejolak apinya dan mengelupaskan kulit kepalanya. (QS:70. Al Ma´aarij] 15-18)


5. Neraka Huthamah  

Neraka Huthamah  diperuntukan bagi orang- orang yang suka mengumpulkan harta, serakah dan suka menghina orang-orang miskin. Mereka berpaling dari agamanya, tidak ada keinginan untuk bersedekah dan tidak mau pula membayar zakat.

Mereka juga memasang wajah masam apabila terdapat orang miskin yang meminta bantuan. Maka Allah membalas dengan menyiksa mereka dengan cara menguliti dan mengelupaskan kulit muka mereka.

Dalam Al-Qur’an terdapat pada surah (Al-Humazah)


6. Neraka Sa’ir

Neraka Sa’ir berisikan orang-orang kafir dan orang yang memakan harta dari anak yatim. Kafir berasal dari kata kufur yang artinya ingkar atau menolak. Sehingga kafir dapat diartikan menolak akan adanya Allah atau dengan membantah perintah Allah dan Rasul-NYA.

Jadi manusia kafir itu terdiri dari orang yang tidak beragama Islam atau orang yang tidak mau membaca dua kalimat syahadat, oang Islam yang tidak mau melaksanakan shalat, orang Islam yang tidak mau berpuasa, orang Islam yang tidak mau membayar zakat.

Didalam Al-Qur’an terdapat pada (An-Nisa’ ayat 10), (Al-Mulk ayat 5,10,11)

 


7. Neraka Wail

Neraka Wail diperuntukan bagi para pengusaha dan pedagang yang culas berlaku tidak adil, mengurangi timbangan, mencalo barang dagangannya untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat- lipat

Maka dagangan mereka ketika di neraka akan dibakar dan dimasukkan ke dalam perut mereka sebagai azab atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan.

Nama neraka ini tercantum dalam Al-Quran Surah (Al-Muthaffifin, ayat 1-3)


8. Neraka Jahannam

Neraka Jahannam adalah tempat penyiksaan,  kemudian banyak disebut oleh banyak orang dengan nama jahanam. Neraka ini adalah tingkatan neraka yang paling dalam dan paing berat siksaannya

Neraka yang paling dalam dan berat siksaannya. Al-Qur’an surah (Al Hijr, 43-44).

“Bahwasanya orang-orang kafir dan orang aniaya itu tidak akan diampuni Allah, dan tidak pula ditunjuki jalan, melainkan jalan ke Neraka Jahannam. Mereka kekal dalam neraka itu selama-lamanya. Yang demikian itu mudah sekali bagi Allah”(An-Nisa: 169)

8 nama nama nama tingkatan neraka tersebut diperuntukan kepada mereka yang kufur terhadap Allah Swt dan juga bagi mereka yang muslim dan beriman kepada Allah namun masih selalu melakukan dosa doasa terhadap Allah Swt. Bagi orang- orang yang kufur maka mereka akan hidup berkekalan di dalam dahsyatnya siksa neraka.

Sedangkan bagi mereka yang berdosa naun di dalam hatinya masih ada keimanan, maka Allah menempatkannya ke dalam api neraka untuk memberikan keadilannya berupa penyiksaan sampai tiada lagi dosa yang menempel pada orang tersebut.


Itulah tadi beberapa pembahasan tentang nama nama surga dan neraka beserta tingkatan dan penjelasannya.

Semoga dihari akhirat nanti kita bisa berkumpul bersama di dalam keridhaan Allas Swt.

Amiin.

Bila tulisan ini bermanfaat, jangan lupa untuk share yaa.

Untuk Indonesia yang lebih Agamis dan dinamis 🙂

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.